Padelballen Aan Het Net

Privacy statement

Om onze diensten aan leden en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de KNLTB in een aantal gevallen persoonsgegevens van jou verwerkt.

De KNLTB respecteert de privacy van zijn leden en/of bezoekers en zorgt er voor dat er zorgvuldig met de persoonsgegevens wordt omgegaan. In dit privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met deze gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt. 

Welke gegevens worden door de KNLTB verwerkt?
Wij verwerken gegevens indien je:

 • Lid wordt bij een bij de KNLTB aangesloten tennisvereniging, waardoor je ook lid wordt van de KNLTB. Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, speelsterkte, actuele rating, pasfoto en overige gegevens die door jou worden verstrekt (met uitzondering van betaalgegevens). De KNLTB kent een bondsnummer toe wanneer je lid wordt van de KNLTB;
 • Binnen de KNLTB als bestuurder of vrijwilliger actief bent (geweest). Het gaat dan om de volgende gegevens: functietitel en termijn/periode waarin de functie is uitgeoefend;
 • Op de een of andere manier onderscheiden bent door de KNLTB. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam van de onderscheiding en datum van toekenning;
 • Opgenomen bent in registers van Nederlands kampioenen, Davis Cup spelers en deelname aan andere toptennis evenementen van of voor de KNLTB. Het gaat dan om de volgende gegevens: ranking en uitslagen;
 • Vermeld wordt in het jaarverslag van de KNLTB wegens bijzondere verdiensten voor de KNLTB. Het gaat dan om de volgende gegevens: voor- en achternaam in combinatie met de verdiensten;
 • Je inschrijft voor competitie(s) en/of toernooi(en). Het gaat dan om de volgende gegevens: voor- en achternaam in combinatie met verenigings-/teamnummer, bondsnummer, leeftijd, speelsterkte, ranking en uitslagen;
 • Je gebruik maakt van een van onze online diensten zoals padelboeker.nl of tennisboeker.nl. Het gaat dan in ieder geval om de volgende gegevens: voor- en achternaam, in combinatie met contactgegevens.
 • Je inschrijft voor cursus(sen)/opleiding(en). Welke gegevens worden verwerkt is afhankelijk van het soort cursus of opleiding en kan naast naam en e-mailadres ook adresgegevens, telefoonnummer of betaalgegevens omvatten;
 • Je aanmeldt voor en/of KNLTB-evenementen bezoekt. Welke gegevens worden verwerkt is afhankelijk van het soort evenement en kan naast naam en e-mailadres ook adresgegevens of een telefoonnummer omvatten. Betalingen worden niet door de KNLTB uitgevoerd;
 • Je aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of prijsvragen. Het gaat dan om de gegevens die je zelf hebt doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief/deelnemen aan een prijsvraag, waaronder in ieder geval je naam en e-mailadres;
 • Onze websites bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens niet zijnde persoonsgegevens en anderzijds om persoonsgegevens te weten het IP-adres (zie hiervoor ook het Cookiestatement); 
 • Contact met ons opneemt (via een contactformulier). Het gaat dan om de gegevens waarover je contact met ons opneemt en die je zelf hebt doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om jouw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met jouw voor- en achternaam, bondsnummer of vrijwilligersfunctie.

Welke rechtsgronden?

Volgens de wet mag de KNLTB alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen uit artikel 6 van de AVG geldt. De KNLTB hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst;
 • Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • Het gerechtvaardigd belang, waarbij de KNLTB er op let dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is;
 • Door verleende toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • Het optimaal kunnen bedienen van de tennisverenigingen en individuele leden van de KNLTB en het verbeteren van de dienstverlening;
 • Het organiseren van competities en toernooien;
 • Het faciliteren van online platforms zoals padelboeker.nl en tennisboeker.nl, zodat een speler een baan op een KNLTB vereniging kan bezoeken;
 • Het aangaan en onderhouden van een relatie met alle leden van de KNLTB;
 • Voor de monitoring ten behoeve van de ontwikkeling van de topsporters;
 • Het organiseren van cursus(sen)/opleiding(en);
 • Het publiceren van geldigheid van tennislerarenlicenties;
 • Het organiseren van bijeenkomsten;
 • Het verstrekken van gevraagde informatie;
 • Voor het uitvoeren van het tuchtrecht;
 • Het versturen van tennisnieuws en servicegerichte informatie om onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken;
 • Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van de KNLTB, de partners van de KNLTB of andere partijen waarmee de KNLTB samenwerkt;
 • Analytische en onderzoeksdoeleinden;
 • Archief doeleinden;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen; 
 • Het uitvoeren van overige voor een sportbond gebruikelijke activiteiten.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van bezwaar of het achteraf kunnen afmelden zal de KNLTB die eisen uiteraard volgen. 

Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij je gegevens aan deze derden ter beschikking onder door de KNLTB opgestelde voorwaarden/waarborgen en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die voor ons een ICT oplossing aanbieden, zoals voor onze ledenadministratie en het Afhangbord, (LISA en AllUnited), of voor de organisatie rondom competities en toernooien (Visual Reality), of derden die door de KNLTB worden ingeschakeld voor het verbeteren van de dienstverlening of de ontwikkeling van de tennissport in Nederland (bv. marktonderzoek).

Een beperkte set gegevens (postcode, geboortedatum, geslacht, sportbond/-tak en, optioneel vereniging) wordt doorgegeven aan NOC*NSF. Deze gegevens worden louter gebruikt voor statistische doeleinden. De sportbonden en NOC*NSF hebben deze statistieken nodig voor de bedrijfsvoering en beleidsvorming. De gegevens zullen nooit worden gebruikt om u specifiek te benaderen. Mocht u niettemin bezwaren tegen deze doorgifte hebben, dan kunt u daartegen gemotiveerd bezwaar maken bij de vereniging, de bond en/of NOC*NSF.

De KNLTB voert in het Case Management Systeem Sport (CMSS) van de koepelorganisatie NOC*NSF (welke wordt beheerd door het Centrum Veilige Sport Nederland), persoonsgegevens in naar aanleiding van signalen, meldingen c.q. incidenten op het gebied van seksuele intimidatie en overig grensoverschrijdend gedrag van leden. Deze informatie heeft als doel te komen tot een veilige(r) sportomgeving en daarmee ook sportbeoefening. Dit gebeurt door het monitoren, registreren en rapporteren van grensoverschrijdend gedrag in het CMSS. Deze gegevens mogen en zullen niet door de KNLTB noch door NOC*NSF voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven worden aangewend en worden ook niet aan derden verstrekt in welk vorm dan ook.

Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst tussen jou en de KNLTB of wanneer de KNLTB hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

Wanneer het gaat om het verstrekken van NAW-gegevens aan onze partners (het doen van een aanbieding speciaal voor onze leden), ben je uiteraard te allen tijde gerechtigd om je bezwaar kenbaar te maken via het daarvoor bestemde formulier (recht van bezwaar bij direct marketing). Jouw gegevens worden dan niet verstrekt aan onze partners, zodat zij aan jou als lid van de KNLTB geen aanbiedingen kunnen doen. De KNLTB heeft op dit moment het delen van persoonsgegevens met partners gestaakt. De wettelijke grondslag voor deze verstrekking is het gerechtvaardigd belang (en dus niet toestemming). Telefoonnummers worden alleen aan onze partners verstrekt als een lid daar vooraf expliciet toestemming voor heeft gegeven. Voor meer informatie over dit onderwerp zie ook onze FAQ.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. De KNLTB bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. 

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van jouw gegevens. De KNLTB treft voortdurend passende maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

 Jouw rechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kan je bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens in het geval van direct marketing. Indien de verwerking van je gegevens berust op toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken. Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan kan je je vanuit die betreffende uiting afmelden. 

Je kan je schriftelijke verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan de KNLTB,via ledenservice@knltb.nl. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Wanneer je van mening bent dat je er niet uitkomt met de KNLTB dan kan je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Informatie over het privacy beleid van de KNLTB

Voor alle andere vragen die je mocht hebben over het privacy beleid van de KNLTB, kan je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar ledenservice@knltb.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de KNLTB. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Augustus 2021